Política de privadesa

Qui som

Responsable del tractament de dades

XXXX

CIF: XXX

adreca

08xxx Barcelona

La nostra adreça web és: https://www.articmusica.com

Usuaris Web ​

Descripció de la finalitat:

Gestió i contacte amb els usuaris que es registren voluntàriament a la pàgina web per oferir-los els nostres productes i serveis. ​

Tipificació de la finalitat:

Publicitat i prospecció comercial
Gestió de la base de dades de potencials colaboradors

Base de legitimació per al tractament de dades

CONSENTIMENT DE L’INTERESSAT. Per a totes les finalitats que han estat especificades i tipificades en la secció anterior.

INTERÈS LEGÍTIM. Per a la finalitat de publicitat i prospecció comercial. Es refereix en exclusiva al tractament o processament de dades per a la prospecció convencional i altres formes de comercialització o publicitat, la qual cosa inclou la mercadotècnia directa o màrqueting directe. D’acord amb el Considerat 47 del Reglament (UE) núm.2016/679, General de Protecció de Dades l’interès legítim podria donar-se “quan existeix una relació pertinent i apropiada entre l’interessat i el responsable, com en situacions en les quals l’interessat és client o està al servei del responsable”, com ocorre precisament en el cas que ens ocupa. Afegeix, el considerant 47 del RGPD, que “El tractament de dades personals amb finalitats de màrqueting directe pot considerar-se realitzat per interès legítim”. A més, el Dictamen del Grup de Treball de l’Article 29 (GT29) núm. 06/2014, de 9 d’abril de 2014, sobre el concepte d’interès legítim del responsable del tractament de les dades, inclou com a possible o eventual “interès legítim” tant “la prospecció convencional i altres formes de comercialització o publicitat” com “El tractament amb finalitats de recerca (inclosa la recerca de mercat)”. En el cas del Responsable del Tractament identificat en el present Fitxer d’Activitat, l’interès legítim es justifica per tractar-se d’un supòsit molt concret en el qual el tractament de dades és necessari i ineludible per a la finalitat de publicitat i prospecció comercial, que es podrà desenvolupar de forma correcta gràcies a l’ús de tècniques de màrqueting directe que són apropiades i idònies, i que no suposen, en cap cas, un risc objectiu elevat per als drets dels interessats. En aquest cas, el Responsable del Tractament no disposa d’altres mitjans per satisfer l’interès legítim que siguin menys invasius. En definitiva, es tracta d’un interès legítim lícit d’acord amb la literalitat del considerant 47 del RGPD i la interpretació que fins avui ha realitzat el GT29, suficientment concret i representatiu d’un interès real i actual.

Durada de les operacions de tractament i terminis per a la supressió de les dades

El tractament de dades està justificat i fonamentat en les finalitats descrites més amunt, PUBLICITAT I PROSPECCIÓ COMERCIAL ,COMERÇ ELECTRÒNIC ,GESTIÓ DE LA BASE DE DADES DE POTENCIALS COLABORADORS per tal la durada i extinció de les operacions de tractament queda supeditada a l’existència i conservació de tals finalitats.

Origen i procedència de les dades

El propi interessat o el seu representant legal

Col·lectius:

Clients i usuaris

 

Xarxes socials ​

Descripció de la finalitat:

Base de dades d’usuaris i contactes dels comptes de xarxes socials de l’associació, gestió de clients i/o proveïdors. Llistat de xarxes socials que pot utilitzar la societat: Facebook, Whatsapp, Youtube, Instagram, LinkedIn, Twitter. ​

Tipificació de la finalitat:

Publicitat i prospecció comercial
Comerç electrònic
Gestió de clients, comptable, fiscal i administrativa
Gestió de bases de dades de clients que provenen de campanyes, promocions i/o concursos en línia

Durada de les operacions de tractament i terminis per a la supressió de les dades

El tractament de dades està justificat i fonamentat en les finalitats descrites més amunt, PUBLICITAT I PROSPECCIÓ COMERCIAL ,COMERÇ ELECTRÒNIC ,GESTIÓ DE CLIENTS, COMPTABLE, FISCAL I ADMINISTRATIVA ,GESTIÓ DE BASES DE DADES DE CLIENTS QUE PROVENEN DE CAMPANYES, PROMOCIONS I/O CONCURSOS EN LÍNIA per tal la durada i extinció de les operacions de tractament queda supeditada a l’existència i conservació de tals finalitats.